Klachtenafhandeling

KLACHTENAFHANDELING KINDEROPVANG BUNDERBOS

Het overkomt iedereen wel eens, dat iets niet goed gaat. Dat kan soms vervelend zijn. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat u alle fouten hoeft te accepteren. Wanneer het gaat om de belangen van uw kind, bent u heel erg kritisch. En dat vinden wij ontzettend belangrijk. Uiteraard hopen wij altijd dat in geval van een klacht, ouders dit bij ons kenbaar maken en dat we samen naar een eventuele gepaste oplossing kunnen zoeken. Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs. Zo kunnen wij eventueel van onze fout leren en deze klacht in de toekomst voorkomen.

Hoe dient u uw klacht in?

 U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken (bij voorkeur per e-mail) via:

·         E-mail: info@bunderbos.nl.

·         Kinderopvang Bunderbos BV
          Hoofdstraat 38, 4041 AE Kesteren
        

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?:

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en uw e-mail adres.
 2. Een duidelijke omschrijving van de klacht.
 3. De naam van de medewerker en/of groep tegen wie de klacht zich richt.
 4. De reden waarom u de klacht indient.
 5. Wanneer de klacht ontstaan is (datum).
 6. Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Kinderopvang Bunderbos BV behandelt uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:

 1. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht zullen wij reageren om de klacht af te handelen of de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen;
 2. Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst uw klacht afhandelen.
 3. Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft.
 4. Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij schriftelijk aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen.  Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven; binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden. De klacht wordt in ieder geval binnen 6 weken afgehandeld.
 5. Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@bunderbos.nl.
 6. Wij dragen zorg voor een registratie van het aantal bij ons ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregel. Deze registratie wordt 1 maal per jaar in een jaarlijks verslag vastgelegd en voorgelegd aan de oudercommissie.
 7. Alle gegevens van persoonlijke aard worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

KLACHTENLOKET

Indien u binnen Kinderopvang Bunderbos BV niet tot een bevredigende oplossing kunt komen met uw klacht dan is er de mogelijkheid voor de ouders / oudercommissie om de vragen of klachten over de kinderopvang neer te leggen bij het Klachtenloket Kinderopvang. Dit loket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De website van Het Klachtenloket geeft u informatie over onderwerpen die kunnen leiden tot klachten, zoals over veiligheid, communicatie, contracten of kwaliteit. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen.

Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de ouder het geschil neerleggen bij de geschillencommissie kinderopvang.

 

GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG

Wannneer u een geschil heeft met onze organisatie en we er samen niet uitkomen, dan kunt u als regel de hulp inroepen van de geschillencommissie kinderopvang. 


Hoe werkt de geschillencommissie kinderopvang? U leest er alles over in het document: Geschillencommissie.

Het regelement van de geschillencommissie kunt u hier bekijken. Regelment.